Methodics

(NL)

GUITAR METHODOLOGY
(or, How to teach the Noble Art of Guitar Playing)

COURSE
Grouplessons with 4 students or more, in which we will discus a lessontopic, thesis, or read an article in addition to compulsory subjects

CONTENT
Assistance in writing your Portfolio for methodology
Guidance on internal internship courses

PORTFOLIO
The following subjects must be discussed in your writing:

-1- Course of level Zero up to Academy graduation in which a number of special topics of your choice, but at least:

 • The first lesson
 • How to teach Improvisation
 • Consider such topics as technique, timing, objectives in education, etc.

-2- Three Book Reviews, inluding at least:

 • Mick Gooricks The Advancing Guitarist
 • One or more Instructionvideo
 • Lessons on the Internet

-3- Bibliography of the material you used: methods, books, videos, play-along tapes, etc.

-4- Historical Development

 • Both of the Guitar, the overall development, but also special topics such as components, repairs, the development of the solidbody, the guitarsynhesizer, the future, etc.
 • And of your GuitarHero , his disco- and a biography. Or a Styleperiod (eg Fusion, Be Bop, etc.)

-5- Reports of your internship of individual, group and bandlessons.

If you keep the following in mind, you will automatically write logical, short stories:

 • The (teaching) content
 • The (teaching) course
 • Teacher and student activity
 • Problems that occured,
 • and their solutions.


GITAAR METHODIEK
(of, Hoe de edele kunst van het gitaarspelen te onderwijzen)

CURSUS
Groepslessen met vier studenten of meer, waarin bespreking van een lesonderwerp, scriptie of artikel

INHOUD
Begeleiding bij het schrijven van je Portfolio voor methodiek
Begeleiding bij interne stagelessen

PORTFOLI
De volgende onderwerpen moeten worden besproken in je schrijven:

-1 - Cursus van niveau nul tot Conservatorium afstuderen, waarin een aantal bijzondere onderwerpen van uw keuze, maar ten minste:

 • De eerste les
 • Hoe Improvisatie te onderwijzen
 • Denk aan onderwerpen als techniek, timing, doelstellingen in het onderwijs, etc.

-2 - Drie boekbesprekingen, incluis ten minste:

 • Mick Gooricks The Advancing Guitarist
 • Eén of meer Instructievideo
 • Lessen op het internet

-3 - Literatuurlijst van het materiaal dat je gebruikt: methodes, boeken, video, play-along tapes, etc.

-4- Historische ontwikkeling

 • Zowel van de Gitaar, de algemene ontwikkeling, maar ook speciale onderwerpen, zoals onderdelen, reparaties, de ontwikkeling van de solidbody, de guitarsynhesizer, de toekomst, etc. ,
 • Als van je Guitarheld, zijn disco-en een biografie. Of een Stijlperiode (bv. Fusion, Be Bop, etc.)

-5- Verslagen van je stage bij individuele, groeps-en bandlessen.
Als je het volgende in gedachten houdt, zul je automatisch logisch, korte verhalen schrijven:

 • De (onderwijs) inhoud
 • De (onderwijs) cursus
 • Leraar en leerling-activiteit
 • Problemen die zich hebben voorgedaan,
 • en hun oplossingen.