Exams

(Voor NL versie zie onderaan de pagina)

PRACTICAL ENTRANCE EXAM (Utrecht Conservatory)

(For information about the Theoretical part of your entrance exam go to www.hku.nl)

SHORT MOVIE

Dear candidate for the entrance examination Guitar Pop & Jazz.

This year we like you to upload a short Movie (a few minutes) on YouTube in which you show us as much of your guitar playing as possible. Send us the url, then the guitar commission will make a preliminary selection of a limited number of people to be invited for the real "life" entrance-exam where you will play with your own band or one put together by us consisting of older students.

Consider the following when making your recording:
-Let us hear your musicality and improvisational talent as quickly as possible
-Do not play existing, complex arrangements, because it will shows us relatively little of your ability
-Think of contrasting styles and rhythms
-Make clear that you have developed good rhythmic, harmonic and melodic insight have
-Come "to the point" as soon as possible
-No long solos from fellow players

Following our judgement of the movie you will or will not be invited to the "life"-playing

THE DAY OF YOUR EXAM

Three parts
It will take 30 minutes max. We like to make a division in three parts of ten minutes each.

-Part 1 - the Playing
For this exam the candidate has to prepare 3 pieces in which he can show his rhythmical, melodical and harmonical insights. Out of the three pieces the jury will pick two, likely the most contrasting (e.g. an eight-note swing and sixteenth funk). The jury reserves the right to interrupt a piece when according to the jury the main information has been given by the candidate. This is also because of the short duration of the exam (30 min). So it is important to come to the point as fast as possible: not too much/long solo′s of fellow musicians and no needless repeats.
Fill in clearly on your application-form in case you won t bring your own band along and will need a band of the conservatory. In that case, don′t forget to take well-readable leadsheets along!!

-Part 2 - the Exercises
Sometimes, but not always, we then have some questions for you, depending on what we have heard so far:
•    Playing along by ear with an unknown, simple piece without any given information
•    Playing along with a metronome (clicktrack) of a self-chosen pattern to a given tempo
•    Playing by ear copying a sung/played melody
•    Sight-reading a short line
•    Playing an accompaning pattern in a given style and tempo by interpretating chord symbols.

-Part 3 - the Result 
After this we will ask you to step outside so we can talk about what we ve just heared. Then we will ask you to come in again and we′ll give a verbal motivation of our verdict. It will be confirmed later in writing. However, some majors and some teachers do not always have enough places available. An official message from the Faculty Board has to confirm if you are allowed in and if so, with which program, which year and which professor.
Judging the result of your exam the jury pays attention to: (more or less in this order of importance)
•    Musicality
•    Improvisational talent
•    Musical hearing
•    Sense for rhythm and tempo
•    Affinity with the instrument and the musical styles that are directly connected to it. (so besides jazz also rock, pop, latin, fusion, etc.)
•    Ensemble playing
•    Harmonical insight
•    Technique
•    Melodical insight
•    Ability to read music

Selection and placement with professor
The Faculty Board shall take full account of your choice of head teacher, but he must be convinced of your abilities to be teaching you. The latter is particularly important in a muziekvakstudie where you receive individual instruction.

Entrance-examination Preparatory-class
De entrance examinations for the Preparatory-class are the same as for the Bachelor in terms of  the repertoite to be played. The jury will use different standards, but listens critical to your talents and development for both exams . During the entrance examination for  the Preparatory-class you will be primarily tested on your musical possibilities. You are rarely rejected because of a lack of knowledge and experience, which can be the case at the entrance exam for the Bachelor. There is only a very limited number of places for the Preparatory-class.


PRAKTISCH TOELATINGSEXAMEN (Utrecht Conservatory)

(Kijk voor het Theoretische gedeelte op www.hku.nl )

KORT FILMPJE

Beste kandidaat voor het toelatingsexamen Gitaar Pop&Jazz,

We willen dit jaar graag dat je een Kort Filmpje (van een paar minuten) op Youtube zet waarin je zoveel mogelijk van je gitaarspel laat horen. Stuur ons de url, dan maakt de Gitaarcommissie een voorselectie om een beperkt aantal mensen uit te nodigen voor het echte life- toelatingsexamen waar je naar wens zult spelen met je eigen band of een van het conservatorium bestaande uit ouderejaars studenten.

Denk aan het volgende bij het maken van je opname:
-Laat snel je Muzikaliteit en Improvisatietalent horen 
-Speel dus geen bestaande, ingewikkelde arrangementen na, omdat dit relatief weinig toont van je kunnen -Denk aan contrasterende stijlen en ritmes
-Maak snel duidelijk dat je een goed ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht hebt
-Kom zo snel mogelijk to-the-point
-Geen lange solo van medespelers

Naar aanleiding van het filmpje word je al dan niet uitgenodigd voor het "life"-voorspelen.

DE DAG VAN JE EXAMEN

Drie delen
Het examen duurt ongeveer 30 minuten. We maken een indeling van drie maal tien minuten per onderdeel.

-Deel 1- het Voorspelen 
Voor het praktische toelatingsexamen bereidt je drie stukken voor. Van deze drie stukken kiest de commissie er twee uit. Dit zijn meestal de meest contrasterende stukken, bijvoorbeeld een funk- en een jazzstuk (binair en ternair).

Belangrijk is dat je duidelijk kunt maken dat je een redelijk ritmisch, harmonisch en melodisch inzicht hebt. Dit betekent dus niet het compleet naspelen van bestaande arrangementen, omdat dit relatief weinig toont van je kunnen. Hou hiermee vooral rekening als je pop- of fusionstukken kiest.

De commissie behoudt zich het recht voor een stuk halverwege te onderbreken als zij vindt dat je de nodige informatie al hebt gegeven. Het is dus zaak om in je stuk zo snel mogelijk "to the point" te komen: dus niet teveel enof lange solo"s van medespelers, geen onnodige herhalingen.

Je kunt je tijdens het toelatingsexamen laten begeleiden door een combo van het conservatorium. Neem in dat geval leesbare partijen mee. Geef op het aanmeldingsformulier duidelijk aan of je met dit conservatoriumcombo wilt spelen, of je met een eigen combo komt of dat je zonder begeleiding wilt spelen.

-Deel 2- de Oefeningen
Soms, maar zeker niet altijd, willen we daarna nog wat vragen aan je stellen, afhankelijk van wat je hebt laten horen:
- Op gehoor meespelen met een onbekend stuk (solfège en inzicht)
- Meespelen van een zelf gekozen partij met een metronoom (clicktrack)
- Op gehoor naspelen van een voorgezongen of voorgespeelde lijn (solfège)
- Spelen van een korte, uitgeschreven lijn (lezen)
- Invullen (begeleidend en solerend) van een harmonische progressie aan de hand van akkoordsymbolen (lezen en inzicht)

-Deel 3- de Uitslag
Nadat we je gevraagd hebben even buiten te wachten vragen we je weer binnen en volgt de uitslag. Die wordt mondeling meegedeeld en gemotiveerd, en vervolgens schriftelijk bevestigd. Als je slaagt betekent dat niet altijd dat je wordt geplaatst. Voor sommige hoofdvakken en bij sommige docenten zijn niet altijd voldoende plaatsen beschikbaar. Een officieel bericht van het faculteitsbestuur of je geplaatst bent en zo ja, voor welke opleiding, welk studiejaar en bij welke hoofdvakdocent, ontvang je schriftelijk op je huisadres of per email.
De criteria waarop je tijdens het praktische gedeelte beoordeeld wordt, zijn (min of meer) in deze volgorde:

•    Muzikaliteit
•    Improvisatietalent
•    Ontwikkeling van het gehoor
•    Gevoel voor ritme en tempo
•    Affiniteit met het hoofdvak en de muziekstijlen die er direct mee verbonden zijn
•    Samenspeelvaardigheden
•    Harmonisch inzicht
•    Techniek
•    Melodisch inzicht
•    Noten lezen

Keuze hoofdvakdocent en plaatsing

Het faculteitsbestuur houdt zoveel mogelijk rekening met je keuze voor een bepaalde hoofdvakdocent. De betreffende docent moet wel plaats hebben en ook voldoende in je horen om je les te willen geven. Dit laatste is van groot belang bij een muziekvakstudie, waarin je individueel les krijgt.

Toelatingsexamen Basisopleiding

De toelatingsexamens voor de Basisopleiding zijn hetzelfde als voor de bacheloropleiding wat betreft het te spelen repertoire. De toelatingscommissie hanteert uiteraard wel verschillende normen, maar kijkt bij beide toelatingsexamens kritisch naar je aanleg en ontwikkeling. Tijdens het toelatingsexamen voor de Basisopleiding word je vooral getest op je muzikale mogelijkheden. Je wordt zelden afgewezen vanwege een gebrek aan kennis en ervaring, wat tijdens het toelatingsexamen voor de bacheloropleiding wel kan voorkomen.  Er is slechts een zeer beperkt aantal plaatsen voor de Basisopleiding.

Een Dictaat Muziekleer voor de basisopleiding kun je op aanvraag thuis ontvangen. Maak hiervoor € 3 over op gironummer 2354071 van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht/Faculteit Muziek, en vermeld op de overschrijving "Dictaat B.O. Muziek" toezenden en je adres.